Matikkatarmo                 

Matematiikan, fysiikan ja kemian opetusta edistyneille ja tukea tarvitseville

PiiAjankohtaista: Matikkatarmolta saat apua mm. näihin:

Matematiikan, fysiikan ja kemian ylioppilaskokeet

Teknillisten alojen pääsykokeet

Lääketieteellisen alan pääsykokeet

Kauppatieteellisen alan pääsykokeet (talousmatematiikka)

Psykologian pääsykokeet (tilastotiede)

Hoitoalan opintojen lääkelaskut


Opettajat

Kaikki opettajamme ovat mukana yksityisopetuksessa ja kerhotoiminnassa. Jokainen opettaja toimii itsenäisesti joko oman toiminimen tai laskutuspalvelun kautta.

Toimintaa johtaa Eelis Hyvärinen.

Tampereella opettavat:

Huom. Tampereella ei ole saatavilla opetusta kesäkuusta joulukuuhun 2020. Voit kuitenkin jo kysellä Tampereen oppilaspaikkoja vuodelle 2021.

Lue lisää...

Eelis Hyvärinen

  • matematiikka
  • fysiikka

Olen luo­kan­opet­ta­jak­si, ma­te­ma­tii­kan ja fy­sii­kan aineenopet­ta­jak­si se­kä eri­tyis­opet­ta­jak­si täh­tää­vä opis­ke­li­ja, jol­le on eh­ti­nyt ker­tyä pal­jon ko­ke­mus­ta ja nä­ke­mys­tä opet­ta­mi­ses­ta ja op­pi­mi­sen haas­teis­ta. Opet­ta­ja­opin­to­jen se­kä ma­te­ma­tii­kan ja fy­sii­kan ohel­la olen opis­kel­lut myös mo­nia mui­ta mie­len­kiin­toi­sia asi­oi­ta, ku­ten kas­va­tus­tie­det­tä, eri­tyis­pe­da­go­giik­kaa, elek­tro­niik­kaa ja mu­siik­ki­tie­det­tä. En­nen opin­to­ja­ni työs­ken­te­lin vuo­den ajan kah­des­sa ala­kou­lus­sa tun­ti­opet­ta­ja­na ja kou­lun­käyn­ti­avus­ta­ja­na.

Pääkaupunkiseudulla opettavat:

Lue lisää...

Kirsi Hiltunen

  • kemia
  • matematiikka

Ha­lu­an aut­taa eri-ikäi­siä kou­lu­lai­sia ja opis­ke­li­joi­ta rat­kai­se­maan ke­mi­an ja ma­te­ma­tii­kan opin­nois­sa koh­taa­man­sa on­gel­mat. Se voi olla teo­ri­an sel­ven­tä­mis­tä tai li­sä­har­joi­tus­ten te­ke­mis­tä. Usein käyt­tä­mä­ni mie­te­lau­se kou­lu­työs­sä oli "har­joi­tus te­kee mes­ta­rin". Ko­ke­muk­se­ni mu­kaan to­del­la har­van koh­dal­la pä­tee lau­se "lah­jat­to­mat tree­naa". Ma­te­ma­tii­kan ja luon­non­tie­tei­den osaa­jia tar­vi­taan myös tu­le­vai­suu­des­sa ja sik­si näi­hin ai­nei­siin kan­nat­taa pa­nos­taa kou­lu­ai­ka­na.

Lue lisää...

Kimmo Puikkonen

  • matematiikka
  • fysiikka
  • kemia

Olen Es­poos­sa asu­va ma­te­ma­tii­kan, fy­sii­kan ja ke­mi­an leh­to­ri. Li­säk­si olen opet­ta­jan­ura­ni ai­ka­na opet­ta­nut n. 35 vuo­den ajan tie­to­tek­niik­kaa. Kaik­kiaan 37-vuo­ti­nen, yh­te­näi­nen opet­ta­jan­ura­ni päät­tyy 1.8.2017 eläk­keel­le siir­ty­mi­seen.

Lue lisää...

Maija Somero

  • matematiikka
  • fysiikka

Olen ma­te­ma­tii­kan ai­neen­opet­ta­ja­kou­lu­tet­ta­va ja oma in­nos­tuk­se­ni ma­te­ma­tiik­kaan al­koi lu­ki­os­sa, kun mi­nul­la oli opet­ta­ja, jo­ka osa­si esit­tää asi­at mie­len­kiin­toi­sel­la ta­val­la. Las­kim­me muun muas­sa, mi­ten mon­ta ker­taa A4-ark­ki teo­ri­as­sa on tai­tel­ta­va, jot­ta se yl­täi­si kuu­hun as­ti. Ma­te­ma­tiik­ka si­säl­tää siis myös huu­mo­ria!


© 2011–2021 Matikkatarmo | Ota yhteyttä