Matikkatarmo                 

Matematiikan, fysiikan ja kemian opetusta edistyneille ja tukea tarvitseville

PiiAjankohtaista: Matikkatarmolta saat apua mm. näihin:

Matematiikan, fysiikan ja kemian ylioppilaskokeet

Teknillisten alojen pääsykokeet

Lääketieteellisen alan pääsykokeet

Kauppatieteellisen alan pääsykokeet (talousmatematiikka)

Psykologian pääsykokeet (tilastotiede)

Hoitoalan opintojen lääkelaskut


Opettajat

Kaikki opettajamme ovat mukana yksityisopetuksessa ja kerhotoiminnassa. Jokainen opettaja toimii itsenäisesti joko oman toiminimen tai laskutuspalvelun kautta.

Toimintaa johtaa Eelis Hyvärinen.

Tampereella opettavat:

Lue lisää...

Eelis Hyvärinen

 • matematiikka
 • fysiikka

Olen luo­kan­opet­ta­jak­si, ma­te­ma­tii­kan ja fy­sii­kan aineenopet­ta­jak­si se­kä eri­tyis­opet­ta­jak­si täh­tää­vä opis­ke­li­ja, jol­le on eh­ti­nyt ker­tyä pal­jon ko­ke­mus­ta ja nä­ke­mys­tä opet­ta­mi­ses­ta ja op­pi­mi­sen haas­teis­ta. Opet­ta­ja­opin­to­jen se­kä ma­te­ma­tii­kan ja fy­sii­kan ohel­la olen opis­kel­lut myös mo­nia mui­ta mie­len­kiin­toi­sia asi­oi­ta, ku­ten kas­va­tus­tie­det­tä, eri­tyis­pe­da­go­giik­kaa, elek­tro­niik­kaa ja mu­siik­ki­tie­det­tä. En­nen opin­to­ja­ni työs­ken­te­lin vuo­den ajan kah­des­sa ala­kou­lus­sa tun­ti­opet­ta­ja­na ja kou­lun­käyn­ti­avus­ta­ja­na.

Pääkaupunkiseudulla opettavat:

Lue lisää...

Kirsi Hiltunen

 • kemia
 • matematiikka

Ha­lu­an aut­taa eri-ikäi­siä kou­lu­lai­sia ja opis­ke­li­joi­ta rat­kai­se­maan ke­mi­an ja ma­te­ma­tii­kan opin­nois­sa koh­taa­man­sa on­gel­mat. Se voi olla teo­ri­an sel­ven­tä­mis­tä tai li­sä­har­joi­tus­ten te­ke­mis­tä. Usein käyt­tä­mä­ni mie­te­lau­se kou­lu­työs­sä oli "har­joi­tus te­kee mes­ta­rin". Ko­ke­muk­se­ni mu­kaan to­del­la har­van koh­dal­la pä­tee lau­se "lah­jat­to­mat tree­naa". Ma­te­ma­tii­kan ja luon­non­tie­tei­den osaa­jia tar­vi­taan myös tu­le­vai­suu­des­sa ja sik­si näi­hin ai­nei­siin kan­nat­taa pa­nos­taa kou­lu­ai­ka­na.

Lue lisää...

Kimmo Puikkonen

 • matematiikka
 • fysiikka
 • kemia

Olen Es­poos­sa asu­va ma­te­ma­tii­kan, fy­sii­kan ja ke­mi­an leh­to­ri. Li­säk­si olen opet­ta­jan­ura­ni ai­ka­na opet­ta­nut n. 35 vuo­den ajan tie­to­tek­niik­kaa. Kaik­kiaan 37-vuo­ti­nen, yh­te­näi­nen opet­ta­jan­ura­ni päät­tyy 1.8.2017 eläk­keel­le siir­ty­mi­seen.

Lue lisää...

Maija Somero

 • matematiikka
 • fysiikka

Olen ma­te­ma­tii­kan ai­neen­opet­ta­ja­kou­lu­tet­ta­va ja oma in­nos­tuk­se­ni ma­te­ma­tiik­kaan al­koi lu­ki­os­sa, kun mi­nul­la oli opet­ta­ja, jo­ka osa­si esit­tää asi­at mie­len­kiin­toi­sel­la ta­val­la. Las­kim­me muun muas­sa, mi­ten mon­ta ker­taa A4-ark­ki teo­ri­as­sa on tai­tel­ta­va, jot­ta se yl­täi­si kuu­hun as­ti. Ma­te­ma­tiik­ka si­säl­tää siis myös huu­mo­ria!

Lue lisää...

Tuomas Tuomiranta

 • matematiikka
 • fysiikka

Olen val­mis­tu­nut Hel­sin­gin yli­opis­tos­ta mais­te­rik­si vuon­na 2007 pää­ai­nee­na ma­te­ma­tiik­ka ja si­vu­ai­nei­na teo­reet­ti­nen ja käy­tän­nöl­li­nen fy­siik­ka. Olin vä­hän ai­kaa jat­ko-opis­ke­li­ja­na ja suun­nit­te­lin tut­ki­jan uraa. Asi­at me­ni­vät kui­ten­kin toi­sin ja toi­min ny­kyi­sin pää­toi­mi­ses­ti ku­va­tai­tei­li­ja­na ja gra­fiik­ka­oh­jel­moi­ja­na. Mi­nua kieh­too so­vel­taa ma­te­ma­tiik­kaa gra­fiik­ka­oh­jel­moin­nin avul­la ku­va­tai­tee­seen. Teok­se­ni ovat esi­mer­kik­si tie­to­ko­ne­gra­fiik­ka­ku­via, vuo­ro­vai­kut­tei­sia vi­deo­installaatioita, tietokoneanimaatioita, virtuaalisia tiloja tai 3D-tulostettuja veistoksia. Mielestäni grafiikkaohjelmointi voi tavoittaa saman taiteellisen syvyyden ja herkkyyden kuin perinteisemmätkin tekotavat.


© 2011–2020 Matikkatarmo | Ota yhteyttä